Structuur van het Netwerk Dementie

De netwerkpartners stellen zich verantwoordelijk voor de sturing, uitvoering en borging van het Netwerk. Dit doen zij door het beschikbaar stellen van menskracht voor regie- en werkgroepen en een financiële/materiële bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de netwerkpartners wordt vastgesteld naar aanleiding van het financiële jaarverslag. Daarnaast zetten partijen zich in om alle instellingen en zorgverleners, die een taak hebben op het gebied van welzijn, zorg, ondersteuning en begeleiding, bij het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe te betrekken.

Partijen zijn ieder verantwoordelijk voor een kwalitatief goede zorguitvoering van het eigen aandeel binnen het Netwerk. Partijen zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie en afstemming van de acties op het gebied van dementie/geriatrie tussen de netwerkpartners.

Partijen zijn op netwerkniveau verantwoordelijk voor een afvaardiging in het regioteam om de uitvoering in netwerkverband te monitoren en zo nodig bij te sturen.

Op basis van goede afspraken met betrekking tot hun bevoegd- en verantwoordelijkheden worden deelnemers (vaak vanuit verschillende organisaties) tijdelijk ‘uitgeleend’ aan een project met een duidelijk omschreven doel en resultaatverplichting. 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft minimaal vijf leden en heeft mandaat van de bestuurders, zodat beslissingen sneller genomen kunnen worden en een goede voortgang van de projecten wordt gewaarborgd. De netwerkcoordinatoren vanuit de respectievelijke Netwerken wonen als adviseur de vergaderingen bij.

Netwerkvoorzitter

De netwerkvoorzitter wordt met instemming van de bestuurders/stakeholders/netwerkpartners uit eigen geleding benoemd. De voorzitter zit de vergaderingen van de bestuurders voor en is samen met de netwerkcoordinatoren verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergadering. Desgewenst kan de voorzitter het Netwerk naar buiten toe vertegenwoordigen.

Regioteam dementie/geriatrie

Het regioteam bestaat uit:

- de netwerkcoordinator van het Netwerk Dementie/Geriatrie als voorzitter
- een afvaardiging van alle netwerkpartners

Het regioteam heeft als taken:

- het bewaken van gemaakte afspraken tussen partijen
- het bevorderen van multidisciplinaire en organisatie-overstijgende samenwerking
- signaleren van knelpunten en verbetermogelijkheden binnen het Netwerk
- het formuleren en evalueren van het beoogde kwaliteitsniveau
- het initiëren van nieuwe projecten binnen het netwerk
- is verantwoordelijk voor de communicatie van de activiteiten van het netwerk naar betreffende doelgroepen en eigen organisaties
- is verantwoordelijk voor de begroting

Het regioteam rapporteert jaarlijks aan de bestuurders van de netwerkpartners. De vertegenwoordigers rapporteren binnen hun eigen organisatie.

De voorzitter van het regioteam neemt deel aan het bestuurlijk overleg.

Netwerkcoordinator

De netwerkcoordinator is onderdeel van het Netwerk en ondersteunt en toetst condities voor een goede samenwerking, activeert en verbindt de netwerkpartners op de verschillende niveaus, signaleert knelpunten en brengt deze op het geëigende niveau ter sprake en bevordert professionalisering (competenties en methodieken).

De netwerkcoordinator is voorzitter van de werkgroepen en brengt waar nodig periodiek verslag uit op de verschillende niveaus binnen het Netwerk.

Secretariaat

Het secretariaat is onderdeel van het Netwerk, ondersteunt het dagelijks bestuur, de netwerkcoordinator, het regioteam en de werkgroepen, en draagt zorg voor het bewaken en beheersen van processen, noodzakelijk voor een goed functionerend Netwerk. Tevens worden producten, informatie en documenten beheerd en bewaakt.

Werkgroepen

De werkgroepen worden voor een bepaalde periode opgericht door het regioteam. De werkgroepen krijgen een opdracht van het regioteam. Afhankelijk van de opdracht wordt de werkgroep samengesteld. In elke werkgroep is de netwerkcoordinator en/of een lid van het regioteam vertegenwoordigd. De werkgroep rapporteert aan het regioteam.