Werkgroep casemanagement

Het casemanagement dementie is een project van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe; 20 organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Verbetering van de dementiezorg in de regio Oost-Veluwe
  • Vraaggericht werken; aansluiten bij vraag en wensen van de cliënt en mantelzorger
  • Gebruikmaken van bestaande structuren
  • Bevorderen van samenhang en samenwerking

Casemanagement is een project dat thuiswonende ouderen en hun naaste omgeving ondersteuning en begeleiding biedt, zodat mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers langer met behoud van kwaliteit van leven thuis kunnen blijven wonen.

Rol van werkgroep casemanagement:

  • Evaluatie en bijstellen profiel, functieomschrijving en positie casemanager, taken, rol etc. Dit a.d.h.v. de Zorginkoop Ketenzorg Dementie, de Zorgstandaard Dementie, het evaluatierapport casemanagement en de Mantelzorgmonitor van Alzheimer Nederland/Nivel.
  • Randvoorwaarden casemanagement uitwerken en vastleggen. Wanneer start, welke cliënten, hoeveel uur, wanneer uitstroom, wel/niet cliënten in woonzorgcentra, dit a.d.h.v. de Zorginkoop Ketenzorg Dementie, de Zorgstandaard Dementie, het evaluatierapport casemanagement en de Mantelzorgmonitor van Alzheimer Nederland/Nivel.
  • Uitwerking regulier en complex zoals beschreven in Zorginkoop. Dit leggen naast de verdeling complex/niet complex, die wij zelf hebben bedacht om onderscheid te maken welke cliënt bij de casemanager hoort en welke bij SPV’er.
  • Kijken naar rollen huisarts – POH/GGZ-casemanager en SPV’er